论文

当前位置:首页  科学研究  论文

1. Direct observation of van der Waals stacking–dependent interlayer magnetism

Weijong Chen, Zeyuan Sun, Zhongjie Wang, Lehua Gu, Xiaodong Xu, Shiwei Wu1,Chunlei Gao

Science 366, 983–987 (2019)


2. High-temperature superconductivity in monolayer Bi2Sr2CaCu2O8+δ 

Yijun Yu1,2,3†, Liguo Ma1,2,3†*, Peng Cai1,2,3†, Ruidan Zhong4, Cun Ye1,2,3, Jian Shen1,2,3, G. D. Gu4, Xian Hui Chen3,5,6*, Yuanbo Zhang1,2,3*

Nature, 575, 156-163(2019)


3. Optimal verification and fidelity estimation of maximally entangled states

Huangjun Zhu and Masahito Hayashi

Phys. Rev. A 99, 052346 2019


4. Topological Axion States in the Magnetic Insulator MnBi2Te4 with the Quantized Magnetoelectric Effect

Dongqin Zhang, Minji Shi, Tongshuai Zhu, Dingyu Xing, Haijun Zhang, and Jing Wang

Phys. Rev. Lett. 122, 206401 2019


5. Entanglement entropy, quantum fluctuations, and thermal entropy in topological phases

Yuting Hu ,Yidun Wan

Journal of High Energy Physics 5,110 (2019)


6. Proximity-induced surface superconductivity in Dirac semimetal Cd3As2

Ce Huang, Benjamin T. Zhou, Huiqin Zhang, Bingjia Yang, Ran Liu, Hanwen Wang, Yimin Wan, Ke Huang, Zhiming Liao, Enze Zhang, Shanshan Liu, Qingsong Deng, Yanhui Chen, Xiaodong Han, Jin Zou, Xi Lin, Zheng Han, Yihua Wang, Kam Tuen Law & Faxian Xiu

Nature Communications 10, 2217 (2019)


7. Ultrahigh conductivity in Weyl semimetal NbAs nanobelts

Cheng Zhang, Zhuoliang Ni, Jinglei Zhang, Xiang Yuan, Yanwen Liu, Yichao Zou, Zhiming Liao, Yongping Du, Awadhesh Narayan, Hongming Zhang, Tiancheng Gu, Xuesong Zhu, Li Pi, Stefano Sanvito, Xiaodong Han, Jin Zou, Yi Shi, Xiangang Wan, Sergey Y. Savrasov & Faxian Xiu

Nature Materials18, 482–488 (2019)


8. p-adic CFT is a holographic tensor network

Ling-Yan HungWei LiEmail authorCharles M. Melby-Thompson

Journal of High Energy Physics 4,170 (2019)


9. Measuring holographic entanglement entropy on a quantumsimulator

Keren Li, Muxin Han, Dongxue Qu, Zichang Huang, Guilu Long, Yidun Wan, Dawei Lu, Bei Zeng and Raymond Laflamme

NPJ QUANTUM INFORMATIONN 5,30(2019)


10. Anyonic exclusions statistics on surfaces with gapped boundaries

Yingcheng, LiHongyu ,WangYuting ,HuYidun ,Wan Yidun

Journal of High Energy Physics 4,078 (2019)


11. Ishibashi states, topological orders with boundaries and topological entanglement entropy. Part I

Jiaqi Lou,Ce Shen,Ling-Yan Hung

Journal of High Energy Physics 4,017 (2019)


12. Pressure-induced Lifshitz transition in the type II Dirac semimetal PtTe2

FengLiang Liu, JiaHeng Li,  KeNan Zhang,  Shang Peng,  HuaQing Huang,  MingZhe Yan,  NaNa Li, Qian Zhang,  SongHao Guo,  XuJie Lü,  Peng Cai1,  LiFeng Yin,  ShuYun Zhou,  WenHui Duan3, Jian Shen,  WenGe Yang

SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy62, 4:048211(2019)


13. Charge-Lattice Coupling in Hole-Doped LuFe2O4+δ: The Origin of Second-Order Modulation

Shiqing Deng, Lijun Wu, Hao Cheng, Jin-Cheng Zheng, Shaobo Cheng, Jun Li, Wenbin Wang, Jian Shen, Jing Tao, Jing Zhu, and Yimei Zhu

Phys. Rev. Lett. 122, 126401 (2019)


14. Observing a previously hidden structural-phase transition onset through heteroepitaxial cap response

Fanli Lan, Hongyan Chen, Hanxuan Lin, Yu Bai, Yang Yu, Tian Miao, Yinyan Zhu, T. Z. Ward, Zheng Gai, Wenbin Wang, Lifeng Yin, E. W. Plummer, and Jian Shen

PNAS 116, 4141-4146 (2019)

  

15. Evidence of a gate-tunable Mott insulator in a trilayer graphene moiré superlattice

Guorui Chen, Lili Jiang, Shuang Wu, Bosai Lyu, Hongyuan Li, Bheema Lingam Chittari, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhiwen Shi, Jeil Jung, Yuanbo Zhang & Feng Wang

Nature Physics15, 237–241 (2019)


16. Atomic-Scale Characterization of Graphene p–n Junctions for Electron-Optical Applications

XiaodongZhou, AlexanderKerelsky, MirzaM. Elahi, Dennis WangK. M. Masum Habib, Redwan N. Sajjad, Pratik Agnihotri, Ji Ung Lee, Avik W. Ghosh, Frances M. Ross, Abhay N. Pasupathy

ACS Nano 13, 2558-2566 (2019)


17. Doping-Induced Second-Harmonic Generation in Centrosymmetric Graphene from Quadrupole Response

Yu Zhang, Di Huang, Yuwei Shan, Tao Jiang, Zhihong Zhang, Kaihui Liu, Lei Shi, Jinluo Cheng, John E. Sipe, Wei-Tao Liu, and Shiwei Wu

Phys. Rev. Lett. 122, 047401 (2019)


18. Quantum Hall effect based on Weyl orbits in Cd3As2

Cheng Zhang, Yi Zhang, Xiang Yuan, Shiheng Lu, Jinglei Zhang, Awadhesh Narayan, Yanwen Liu, Huiqin Zhang, Zhuoliang Ni, Ran Liu, Eun Sang Choi, Alexey Suslov, Stefano Sanvito, Li Pi, Hai-Zhou Lu, Andrew C. Potter & Faxian Xiu

Nature565, 331–336 (2019)


19. Temperature control of spin wave propagation over 100 μm distance in 100 nm-thick YIG film

ShahAlama ,ChuangtangWang, JileiChen, JianyuZhang , ChuanpuLiu, JiangXiao, YizhengWu, LeiBi, HaimingYu

Physics Letters A383, 366-368 (2019)


20. Gate-Tunable Topological Flat Bands in Trilayer Graphene Boron-Nitride Moiré Superlattices

Bheema Lingam Chittari, Guorui Chen, Yuanbo Zhang, Feng Wang, and Jeil Jung

Phys. Rev. Lett. 122, 016401 (2019)


21. Pr2Ir2O7: When Luttinger Semimetal Meets Melko-Hertog-Gingras Spin Ice State

Xu-Ping Yao and Gang Chen

Phys. Rev. X 8, 041039 (2018)


22. Quantum manipulation of electronic phase separation incomplex oxides

Wang Wen-Bin, Zhu Yin-Yan, Yin Li-Feng, and Shen Jian

ACTA PHYSICA SINICA 67, 227502 (2018)


23. Signature of quantum Griffiths singularity state in a layered quasi-one-dimensional superconductor

Enze Zhang, Jinhua Zhi, Yi-Chao Zou, Zefang Ye, Linfeng Ai, Jiacheng Shi, Ce Huang, Shanshan Liu, Zehao Lin, Xinyuan Zheng, Ning Kang, Hongqi Xu, Wei Wang, Liang He, Jin Zou, Jinyu Liu, Zhiqiang Mao & Faxian Xiu

Nature Communications 9, 4656 (2018)


24. Analysis of the relationship between the contact barrier and rectification ratio in a two-dimensional P–N heterojunction

Xiaozhang Chen, Huawei Chen, Zhen Wang, Yuwei Shan, David Wei Zhang, Shiwei Wu, Weida Hu and Peng Zhou

Semiconductor Science and Technology 33,11 (2018)


25. Gate-tunable room-temperature ferromagnetism in two-dimensional Fe3GeTe2

Yujun Deng, Yijun Yu, Yichen Song, Jingzhao Zhang, Nai Zhou Wang, Zeyuan Sun, Yangfan Yi, Yi Zheng Wu, Shiwei Wu, Junyi Zhu, Jing Wang, Xian Hui Chen & Yuanbo Zhang

Nature 563, 94–99 (2018)


26. Nonabelian magnonics in antiferromagnets

Matthew W. Daniels, Ran Cheng, Weichao Yu (余伟超), Jiang Xiao (萧江), and Di Xiao

Phys. Rev. B 98, 134450 (2018)


27. Gapped boundary theory of the twisted gauge theory model of three-dimensional topological orders

Hongyu, WangYingcheng, LiYuting, and HuYidun Wan

Journal of High Energy Physics 10,114 (2018)


28. Polarization-selective spin wave driven domain-wall motion in antiferromagnets.

Weichao Yu (余伟超), Jin Lan (兰金), and Jiang Xiao (萧江).

Phys. Rev. B 98, 144422 (2018)


29. Quantum Hall Effect in Electron-Doped Black Phosphorus Field-Effect Transistors.

Fangyuan Yang, Zuocheng Zhang, Nai Zhou Wang, Guo Jun Ye, Wenkai Lou,Xiaoying Zhou, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kai Chang, Xian Hui Chen, and Yuanbo Zhang.Nano Letters.18, 6611-6616 (2018)


30. Energy Storage via Topological Spin Textures.

Yaroslav Tserkovnyak and Jiang Xiao.

Phys. Rev. Lett. 121, 127701 (2018)


31. From effective Hamiltonian to anomaly inflow intopological orders with boundaries.

Yuting Hu, Yidun Wan and Yong-Shi Wu.

Journal of High Energy Physics 8, 092 (2018)


32. Enhanced entanglement criterion via symmetric informationally complete measurements.

Jiangwei Shang, Ali Asadian, Huangjun Zhu, and Otfried Gühne.

Phys. Rev. A 98, 022309 (2018)


33. Controllable Majorana fermions on domain walls of a magnetic topological insulator.

Jing Wang.

Phys. Rev. B 98, 024519 (2018)


34. Entanglement, quantum randomness, and complexity beyond scrambling.

Zi-Wen Liu, Seth Lloyd, Elton Zhua, and Huangjun Zhu.

Journal of High Energy Physics 7, 041 (2018)


35. Competing phases and topological excitations of spin-1 pyrochlore antiferromagnets.

Fei-Ye Li and Gang Chen.

Phys. Rev. B 98, 045109 (2018)


36. Gate-tunable third-order nonlinear optical response of massless Dirac fermions in graphene.

Tao Jiang , Di Huang, Jinluo Cheng, Xiaodong Fan, Zhihong Zhang, Yuwei Shan,  Yangfan Yi, Yunyun Dai, Lei Shi, Kaihui Liu, Changgan Zeng , Jian Zi, J. E. Sipe,  Yuen-Ron Shen, Wei-Tao Liu and Shiwei Wu.

Nature Photonics 12, 430-436 (2018)


37. Inducing Strong Superconductivity in WTe2 by a Proximity Effect.

Ce Huang, Awadhesh Narayan, Enze Zhang, Yanwen Liu, Xiao Yan, Jiaxiang Wang,Cheng Zhang, Weiyi Wang, Tong Zhou, Changjiang Yi, Shanshan Liu, Jiwei Ling,Huiqin Zhang, Ran Liu, Raman Sankar, Fangcheng Chou, Yihua Wang,Youguo Shi, Kam Tuen Law, Stefano Sanvito, Peng Zhou, Zheng Han and Faxian Xiu.

ACS Nano 12, 7185-7196 (2018)


38. Unexpected Intermediate State Photoinduced in the Metal-Insulator Transition of Submicrometer Phase-Separated Manganites.

Hanxuan Lin, Hao Liu, Lingfang Lin, Shuai Dong, Hongyan Chen, Yu Bai, Tian Miao, Yang Yu, Weichao Yu, Jing Tang, Yinyan Zhu, Yunfang Kou, Jiebin Niu, Zhaohua Cheng, Jiang Xiao, Wenbin Wang, Elbio Dagotto, Lifeng Yin, and Jian Shen.

Phys. Rev. Lett. 120, 267202 (2018)


39. Entanglement entropy of topological orders with boundaries.

Chaoyi Chen, Ling-Yan Hung, Yingcheng Li and Yidun Wan.

Journal of High Energy Physics 6, 113 (2018)


40. Stacking symmetry governed second harmonic generation in graphene trilayers.

Yuwei Shan, Yingguo Li, Di Huang, Qingjun Tong, Wang Yao, Wei-Tao Liu and Shiwei Wu.

Science Advances 4(6), eaat0074 (2018)


41. Towards the manipulation of topological states of matter: a perspective from electron transport.

Cheng Zhang, Hai-Zhou Lu, Shun-Qing Shen, Yong P. Chen, Faxian Xiu.

Science Bulletin 63(9), 580-594 (2018)


42. Chiral Landau levels in Weyl semimetal NbAs with multiple topological carriers.

Xiang Yuan, Zhongbo Yan, Chaoyu Song, Mengyao Zhang, Zhilin Li, Cheng Zhang, Yanwen Liu, Weiyi Wang, Minhao Zhao, Zehao Lin, Tian Xie, Jonathan Ludwig, Yuxuan Jiang, Xiaoxing Zhang, Cui Shang, Zefang Ye, Jiaxiang Wang, Feng Chen, Zhengcai Xia, Dmitry Smirnov Xiaolong Chen, Zhong Wang, Hugen Yan & Faxian Xiu.

Nature Comm. 9, 1854 (2018)


43. Deterministic realization of collective measurements via photonic quantum walks.

Zhibo Hou, Jun-Feng Tang, Jiangwei Shang, Huangjun Zhu, Jian Li, Yuan Yuan, Kang-Da Wu, Guo-Yong Xiang, Chuan-Feng Li & Guang-Can Guo.

Nature Comm. 9, 1414 (2018)


44. Generalized Entanglement Entropies of Quantum Designs.

Zi-Wen Liu, Seth Lloyd, Elton Yechao Zhu, and Huangjun Zhu.

Phys. Rev. Lett. 120, 130502 (2018)


45. Axiomatic and operational connections between the l1-norm of coherence and negativity.

Huangjun Zhu, Masahito Hayashi, and Lin Chen.

Phys. Rev. A 97, 022342 (2018)


46. Cr doping induced negative transverse magnetoresistance in Cd3As2 thin films.

Yanwen Liu, Rajarshi Tiwari, Awadhesh Narayan, Zhao Jin, Xiang Yuan, Cheng Zhang, Feng Chen, Liang Li, Zhengcai Xia, Stefano Sanvito, Peng Zhou, and Faxian Xiu.

Phys. Rev. B 97, 085303 (2018)


47. Universally Fisher-Symmetric Informationally Complete Measurements.

Huangjun Zhu and Masahito Hayashi.

Phys. Rev. Lett. 120, 030404 (2018)


48. Observation of spin-orbit magnetoresistance in metallic thin films on magnetic insulators.

Lifan Zhou, Hongkang Song, Kai Liu, Zhongzhi Luan, Peng Wang, Lei Sun, Shengwei Jiang, Hongjun Xiang, Yanbin Chen, Jun Du, Haifeng Ding, Ke Xia, Jiang Xiao and Di Wu.

Science Advances 4(1), eaao3318 (2018)


49. Two-dimensional transport and strong spin-orbit interaction in SrMnSb2.

Jiwei Ling (凌霁玮), Yanwen Liu (刘彦闻), Zhao Jin (金昭), Sha Huang (黄沙), Weiyi Wang (王伟懿), Cheng Zhang (张成), Xiang Yuan (袁翔), Shanshan Liu (刘姗姗), Enze Zhang (张恩泽), Ce Huang (黄策), Raman Sankar, Fang-Cheng Chou, Zhengcai Xia (夏正才) and Faxian Xiu (修发贤).

Chin. Phys. B 27(1), 017504 (2018)


50. Reversibility of magnetic field driven transition from electronic phase separation state to single-phase state in manganites: A microscopic view.

Hao Liu, Lingfang Lin, Yang Yu, Hanxuan Lin, Yinyan Zhu, Tian Miao, Yu Bai, Qian Shi, Peng Cai, Yunfang Kou, Fanli Lan, Wenbin Wang, Xiaodong Zhou, Shuai Dong, Lifeng Yin, and Jian Shen.

Phys. Rev. B 96, 195154 (2017)


51. Evolution of Weyl orbit and quantum Hall effect in Dirac semimetal Cd3As2.

Cheng Zhang, Awadhesh Narayan, Shiheng Lu, Jinglei Zhang, Huiqin Zhang, Zhuoliang Ni, Xiang Yuan, Yanwen Liu, Ju-Hyun Park, Enze Zhang, Weiyi Wang, Shanshan Liu, Long Cheng, Li Pi, Zhigao Sheng, Stefano Sanvito & Faxian Xiu.

Nature Comm. 8, 1272 (2017)


52. Author correction: Wafer-scale two-dimensional ferromagnetic Fe3GeTe2 thin films grown by molecular beam epitaxy.

Shanshan Liu, Xiang Yuan, Yichao Zou, Yu Sheng, Ce Huang, Enze Zhang, Jiwei Ling, Yanwen Liu, Weiyi Wang, Cheng Zhang, Jin Zou, Kaiyou Wang and Faxian Xiu.

Npj 2D Materials and Applications 1, UNSP 37 (2017)